Exposició pública del projecte de construcció de centre docent multifuncional al C/ Roca Llisa, 10
S’exposa al públic durant un termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte aprovat per Ple de dia 28 de gener de 2019 per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s’hi formulin les al·legacions pertinents.
Bookmark and Share